Statut Udruženja

U skladu sa odredbama članova 12. i 78. Zakona o udruženjima (Sl. glasnik RS br. 51/09) i članovima 29. i 32. Statuta Udruženja hemofiličira Srbije na sednici Skupštine održanoj dana 16. aprila 2010.godine usvojen je sledeći:

 

STATUT UDRUŽENjA HEMOFILIČARA SRBIJE

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Udruženje hemofiličara Srbije ( u daljem tekstu: Udruženje ) je dobrovoljno, nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi zaštite i unapređenja zdravlja lica obolelih od hemofilije i ostalih koagulopatija.

II CILjEVI I ZADACI UDRUŽENjA

Član 2.

Ciljevi Udruženja su:
- saradnja sa zdravstvenim ustanovama koje se bave pružanjem neposredne zdravstvene pomoći, oporavkom i poboljšanjem ukupnog zdravstvenog stanja lica obolelih od hemofilije i ostalih koagulopatija;
- pružanje pomoći licima obolelih od hemofilije i ostalih koagulopatija u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, školovanju, izboru zanimanja, zapošljavanju, planiranju porodice, negovanju dece;
- pomaganje i usmeravanje lica obolelih od hemofilije i ostalih koagulopatija za samostalan život;
- pomaganje licima obolelih od hemofilije i ostalih koagulopatija u ostvarivanju prava kod relevantnih državnih organa iz svih oblasti;
- saradnja sa srodnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu, radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva;
- prikupljanje podataka i informacija o hemofiliji i ostalim koagulopatijama, metodama lečenja i obaveštavanje članova o tome;
- međusobna razmena iskustava lica obolelih od hemofilije i ostalih koagulopatija u lečenju ovih bolesti.

Član 3.

Radi ostvarivanja ciljeva Udruženje će vršiti sledeće delatnosti:
- organizovanje druženja i okupljanja članova Udruženja;
- okupljanje i angažovanje u radu Udruženja humanista, dobrotvora, privrednika, naučnika, umetnika i drugih građana;
- organizovanje savetovanja, stručnih skupova, seminara, letnjih i ziskih kampova i dr.;
- objavljivanje publikacija, informatora, knjiga i drugih štampanih materijala od interesa za delatnost Udruženja.
- organizovanje volonterskih akcija za pružanje pomoći članovima Udruženja;
- saradnja sa zdravstvenim i drugim ustanovama, državnim organima i organizacijama i drugim pravnim licima radi ostvarivanja ciljeva Udruženja.
Radi potpunijeg ostvarivanja ciljeva Udruženja, Upravni odbor može osnovati sekcije.

Sekcija nema status pravnog lica.

III NAZIV I SEDIŠTE

Član 4.

Naziv Udruženja je: Udruženje hemofiličara Srbije.
Skraćeni naziv Udruženja je: UHS.
Naziv Udruženja na engleskom jeziku glasi: Serbian Haemophilia Society.
Udruženje ima sedište u Beogradu, u ulici Svetog save 16-18.
Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

IV ČLANSTVO U UDRUŽENjU

Član 5.

Redovan član Udruženja može biti svako lice, državljanin Republike Srbije, koje boluje od bilo kog oblika hemofilije ili druge koagulopatije, prenosilac ovih bolesti i stručno medicinsko lice koje se bavi lečenjem ovih obolenja ili lice drugih specijalnosti, a koje prihvata ciljeve Udruženja i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru.

Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u Udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.

Za lice mlađe od 14 godina prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.

Lica iz stava 2.i 3. ovog člana do navršenih 18 godina može zastupati zakonski zastupnik.

Pored članova iz stava 1. ovog člana, Udruženje može zbog izuzetnog doprinosa, zalaganja i pomoći radu Udruženja proglasiti fizičko ili pravno lice ( domaće ili inostrano) za počasnog člana. Počasni član može prisustvovati sednicama organa Udruženja, ali bez prava glasa u odlučivanju. Za postupak izbora i prestanka počasnog člana primenjivaće se član 6. Statuta.

Član 6.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.

Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog Statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Član 7.

Punoletni član Udruženja ima pravo da:
1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini kao i putem organa Udruženja;
3) bira i bude biran u organe Udruženja;
4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.
Maloletni član Udruženja ima prava iz tačke 1. i 4. stava 1. ovog člana. Maloletni član sa navršenih 14 godina može prisustvovati sednici Skupštine i učestvovati u raspravi ali nema pravo glasa. Prava iz tačke 2. i 3. stava 1. ovog člana maloletni član može ostvarivati preko svog zakonskog zastupnika.

Član je dužan da:
1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja.
2) učestvuje u skladu sa interesovanjem u aktivnostima Udruženja.
3) plaća članarinu ako je Udruženje uvede;
4) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

V ORGANI I ORGANIZACIJA UDRUŽENjA

Član 8.

Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Član 9.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi punoletni članovi i zakonski zastupnici maloletnih članova. Skupština se sastaje redovno najmanje jednom godišnje.

Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova Skupštine sa pravom glasa. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

Sednicu Skupštine saziva predsednik Upravnog odbora pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja Skupštine i predlogom dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude javnim glasanjem izabrano na početku sednice.

Skupština:
1) donosi plan i program rada;
2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
3) usvaja druge opšte akte Udruženja;
4) bira i razrešava članove Upravnog odbora;
5) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje izveštaj Upravnog odbora;
6) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
7) odlučuje o uvođenju i visini članarine;
8) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;
9) odlučuje o pristupanju i istupanju srodnim domaćim i inostranim savezima i asocijacijama

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna trećina članova sa pravom glasa.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova sa pravom glasa.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova sa pravom glasa.

Član 10.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.

Upravni odbor ima pet članova koje bira i opoziva Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje dve godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Upravni odbor od svojih članova bira predsednika i dva podpredsednika.

Upravni odbor može po potrebi imenovati izvršnog direktora, projekt menadžere i administrativnog radnika, a za obavljanje unapred određenih poslova.

Član 11.

Upravni odbor:
1) rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
3) poverava posebne poslove pojedinim članovima i imenovanim licima;
4) donosi finansijske odluke;
5) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje deset članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
6) odlučuje o postupku za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika Udruženja za taj postupak;
7) po potrebi osniva radne grupe, komisije i sl., sa tačno određenim ciljem i vremenom delovanja;
8) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, Zakonom ili ovim Statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina njegovih članova, a odluke donosi većinom prisutnih članova.

Član 12.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja na osnovu dokumenata koje mu dostavi Upravni odbor. O uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština.

Mandat članova Nadzornog odbora traje dve godine i mogu ponovo biti birani na tu funkciju.

Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

Nadzorni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina njegovih članova, a odluke donosi većinom prisutnih članova.

VI ZASTUPANjE I PREDSTAVLjANjE

Član 13.

Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Podpredsednik koji je ovlašćen od strane predsednika, u odsustvu predsednika Upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

VII JAVNOST RADA

Član 14.

Rad Udruženja je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, na internet stranici Udruženja ili na drugi pogodan način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti Udruženja podnose se na sednici Skupštine Udruženja.

VIII SARADNjA SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA

Član 15.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima, savezima, asocijacama i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima koji imaju iste ili slične ciljeve, o čemu odluku donosi Skupština.

IX SREDSTVA UDRUŽENjA

Član 16.

Udruženje pribavlja sredstva od dobrovoljnih priloga, donacija, poklona, finansijskih subvencija, članarina i na drugi dozvoljen način.

Član 17.

Udruženje može pribavljati sredstva prodajom svojih publikacija odnosno obavljati privrednu delatnost: 5811 - izdavanje knjiga, brošura, muzičkih knjiga i drugih publikacija.

Udruženje može početi sa neposrednim obavljanjem ove delatnosti tek nakon izvršenog upisa u Registar privrednih subjekata.

Član 18.

Udruženje može pribavljati sredstva od kotizacije za seminare i druge oblike obrazovanja iz oblasti dijagnostifikovanja, lečenja i rehabilitacije osoba obololelih od hemofilije ili drugih koagulopatija.

Udruženje takođe može pribavljati sredstva od učešća u samostalnim i zajedničkim domaćim i inostranim projektima.

Dobit ostvarena obavljanjem privredne i druge delatnosti može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva Udruženja, uključujući i troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

X PRESTANAK RADA

Član 19.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Član 20.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi sličnih ciljeva.

XI PEČAT, ŠTAMBILj I ZNAK UDRUŽENjA

Član 21.

Udruženje ima pečat okruglog oblika u čijem središnjem delu se nalazi znak Udruženja, a po obodu pečata ćilirični tekst „Udruženje hemofiličara Srbije Beograd“.

Udruženje ima štambilj pravougaonog oblika i sadrži naziv i sedište Udruženja (ćirilicom), kao i prostor za upisivanje broja, datuma i godine akta.

Udruženje ima znak: dve stilizovane ljudske figure, jedna crvena a druga bela (svetla), koje ispunjavaju belo (svetlo), ovalno polje, a koje je smešteno u crveno (tamno) polje oblika kapljice.

XII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 22.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom neposredno će se primenjivati Zakon o udruženjima.

 

Beograd, 16.04.2010. godine.

Predsednik UO UHS
Vladimir Ilijin